Wettelijke gegevens

Toegang tot de site www.terra-aventura.fr

De gebruiker van de website www.terra-aventura.fr erkent over de deskundigheid en de nodige middelen te beschikken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website. In overeenstemming met de Franse wet van 6 januari1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, is deze website het voorwerp geweest van een aangifte bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés(CNIL - www.cnil.fr). De gebruikers van de website zijn verplicht de bepalingen van de wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden na te leven, waarbij de schending is onderworpen aan strafrechtelijke sancties. Daar zij toegang hebben tot persoonsgegevens, dienen zij zich met name te onthouden van verzamelen, misbruik en in het algemeen, van elke handeling die de privacy of reputatie van personen kan schenden.

Inhoud van de site

Het Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine stelt informatie en beschikbare en geverifieerde tools ter beschikking van de gebruikers van de website www.terra-aventura.fr maar ze kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of de onbeschikbaarheid van bepaalde informatie. Wij danken de gebruikers van de site om ons op de hoogte te brengen van eventuele omissies, fouten of correcties, door een mail te sturen aan de webmaster van de site op het adres les-sages@terra-aventura.fr.

Eigendom

De algemene structuur, evenals de software, teksten, bewegende of stilstaande beelden, geluid, kennis, tekeningen, grafieken en alle andere elementen waaruit deze website www.terra-aventura.fr bestaat, zijn voor exclusief gebruik van het Comité Regional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van het Comité Regional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, is verboden en vormt een inbreuk die gestraft kan worden krachtens de artikelen L335-2 en volgens het Franse wetboek van intellectuele eigendom. De hyperlinks die zijn aangebracht in het kader van deze website naar andere bronnen op internet, kunnen niet onder de verantwoordelijkheid vallen van het Comité Regional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine. De gebruikers en bezoekers van de website kunnen geen hyperlink aanbrengen naar deze site zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Comité Regional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Stuur hiervoor een e-mail naar les-sages@terra-aventura.fr

Foto credits

A. Vacheron, G. Vicente, T. Verneuil, M. Camou, S. Arnouts, Nouaille

Persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die is uitgevoerd via het internetportaal, het voorwerp geweest van een aangifte bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL - www.cnil.fr).
In overeenstemming met artikel 27 van de Franse bovengenoemde wet van 1978 wordt de gebruiker met name medegedeeld: 
dat de inlichtingen die verstrekt worden via de op de website aanwezige formulieren overlegd en geëxploiteerd kunnen worden door het Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine.
Dat hij tevens recht heeft op toegang tot en rectificatie van zijn gegevens.
Dat vragen voorafgegaan door een (*) een verplicht karakter hebben, indien van toepassing.
Dit recht op toegang en op rectificatie kan worden uitgevoerd door een e-mail te sturen naar het volgende adres les-sages@terra-aventura.fr of door een brief te richten aan:

Maison régionale du tourisme 

Site Tèrra Aventura
30, cours Gay Lussac
- C.S. 50095
87003 LIMOGES CEDEX 1

FRANCE

In geval van rectificatie, sturen wij u, op verzoek, een kopie van de zodanig gewijzigde gegevens. De u betreffende persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van deze site zijn bestemd voor diensten van andere organisaties die voor ons uw vragen beantwoorden. De IP-adressen zijn bestemd voor puur technisch gebruik en voor raadplegingsstatistieken. Berichten en documenten die via de e-mail ontvangen of verzonden worden, worden een jaar lang bewaard en vervolgens opgeslagen. De persoonsgegevens die u ons doorgeeft, worden een jaar lang bewaard en daarna gearchiveerd :

Toepasselijk recht

Het gebruik van deze website valt onder de Franse wet met uitsluiting van elke andere wetgeving.

Hoofdredacteur

Conseil Régional Tourisme

Vertaling

Vertaald door S. Lafaye – CRT Nouvelle-Aquitaine

Grafisch ontwerp, Integratie, Ontwikkeling, Hosting, Community Management, webmarketing

Proximit

Proximit SA
ZA du Moulin Cheyroux
87700 Aixe sur Vienne – FRANCE

Tel. : +33(0)5 87 02 01 00
Fax : +33(0)5 55 702 702
Mail : info@proximit.fr
Site web : www.proximit.fr


De webwinkel van het CRT (Le Routard gids, medailles en andere items)

Tèrra Aventura's www.terra-aventura/medailles-et-guides-du-routard webwinkel (hierna aangeduid als " webwinkel") wordt beheerd door het Bureau voor Toerisme van de regio Nouvelle-Aquitaine in Zuidwest Frankrijk (hierna aangeduid als " CRTNA "), een vereniging zonder winstoogmerk krachtens de Franse wet van 1901 (Association 1901) waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 4, place Jean Jaurès 33000 BORDEAUX in Frankrijk.
Tel.: 05 56 01 70 00
E-Mail: contact@na-tourisme.com

Grafisch ontwerp, integratie, ontwikkeling en webhosting van de website en de applicatie:  

Fullace
16 rue CHANZY 33700 MERIGNAC

Tel.: 05 56 15 77 00

E-Mail: thomas@fullace.com

Website: www.fullace.com

Webwinkel fotocredits

CRTNA
4 place Jean Jaurès in BORDEAUX

Toegang en gebruik van de webwinkel

De gebruiker van de webwinkel gaat ermee akkoord dat:

  • Hij/zij over de nodige bevoegdheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot de webwinkel en om deze te gebruiken;
  • Hij/zij kennis heeft genomen van de leveringsvoorwaarden en hiermee akkoord gaat alvorens hij/zij iets gaat kopen op de Webwinkel

Inhoud van de Webwinkel

De informatie op de website van de webwinkel wordt door het CRTNA met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Het CRTNA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten bekomen door gebruik van deze informatie, of het niet functioneren van één van de functies ervan.    

Het CRTNA verbindt zich ertoe om eventuele problemen met de toegang tot en/of het gebruik van de webwinkel zo snel mogelijk op te lossen en bedankt zijn gebruikers voor het informeren over eventuele weglatingen, fouten of correcties, door een e-mail te sturen naar: les-sages@terra-aventura.fr.

Webwinkel eigendom - Toegang en gebruik van de webwinkel

De gebruiker van de webwinkel gaat ermee akkoord dat:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het CRTNA of rechthoudende derden. (Franse wet op industriële en/of intellectuele eigendom).

Als zodanig is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, of overdracht op welke wijze dan ook, verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van het CRTNA. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van de webwinkel zonder uitdrukkelijke toestemming van het CRTNA is dan ook verboden, in de zin van het artikel L.335-2 van het Franse wetboek intellectuele eigendom.

Op grond van artikel L122-5 van de Franse Auteurswet is een papieren kopie voor privégebruik toegestaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

CRTNA:
Maison régionale du Tourisme - Site Tèrra Aventura
30, cours Gay Lussac - CS50095
87003 LIMOGES CEDEX 1
FRANCE
Mail: les-sages@terra-aventura.fr

Hyperlinks

De gebruikers van de webwinkel mogen geen hyperlink naar de webwinkel plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het CRTNA. Deze toestemming kunt u aanvragen in een mail aan: les-sages@terra-aventura.fr.

De gebruiker die klant wordt van de webwinkel moet de volgende persoonlijke gegevens invoeren: voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummers en betalingsvoorwaarden.

Deze gegevens worden verwerkt voor commerciële doeleinden zoals bestelling, verzending, rekening, en klantenservice en voor statistiek doeleinden.  

De geaggregeerde gegevens zullen na drie jaar na het laatste contact, (zoals de laatste aankoop van een product en/of het gebruik van een dienst) met de betrokkene uit het bestand verwijderd worden.

De gegevens met betrekking tot de betalingsvoorwaarden van de klant worden niet langer bewaard dan nodig is om de transactie te voltooien en worden daarna onmiddellijk vernietigd.

De verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van het CRTNA.

Het CRTNA zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot deze gegevens.

Het kan echter worden toevertrouwd aan:
- dienstverleners, in het kader van de diensten voor het CRTNA;
- aan derden of aan wettelijk bevoegde autoriteiten om te voldoen aan de wettelijke, regelgevende of contractuele verplichtingen van het CRTNA.

De betrokkene heeft het recht op inzage, rectificatie (verbetering of aanvulling), verwijdering, beperking of afscherming van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens. Dat kan worden uitgeoefend op het volgende adres: dpo@nouvelle-aquitaine-tourisme.com of per post met bewijs van identiteit aan: 

Maison Régional du Tourisme - Site Tèrra Aventura 
30, cours Gay Lussac - C.S. 50095
87003 LIMOGES CEDEX 1
Frankrijk

Voor meer informatie kan de klant het vertrouwelijkheidshandvest raadplegen. 

De klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het CRTNA, ondanks uw aanmaningen, niet reageert. In Frankrijk is dit de CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.

Toepasselijk recht

Het gebruik van de webwinkel en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en zijn opgesteld in het Frans. In geval van tegenstellingen met vertaalde teksten zal de Franse tekst als leidend worden beschouwd.


De webwinkel via Spreadshirt

De webwinkel www.terra-aventura.fr/textiles-et-accessoires van Tèrra Aventura (hierna "webwinkel" genoemd) wordt beheerd door Spreadshirt (sprd.net AG) namens het Comité Régional du Tourisme Nouvelle Aquitaine (hierna "CRTNA" genoemd), een vereniging zonder winstoogmerk krachtens de Franse wet van 1901 (Association 1901) waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 4, place Jean Jaurès 33000 BORDEAUX in Frankrijk.

Telefoon: 05 56 01 70 00
Mail: contact@na-tourisme.com

Grafisch ontwerp, integratie, ontwikkeling en webhosting van de website en de applicatie:  

Spreadshirt
Adres: 
sprd.net AG, 
Gießerstraße 27
04229 Leipzig (Duitsland)
Tel: +49 (0) 341 59 400 5900
Mail: legal@spreadshirt.net
Website: https://www.spreadshirt.fr/

Inhoud van de webwinkel

Het CRTNA is verantwoordelijk voor de inhoud van de webwinkel en de aanwezige motieven en teksten.

Het technisch platform van de webwinkel

De webwinkel wordt beheerd via een platform van Spreadshirt (sprd.net AG), dat ook toegankelijk is via https://shop.spreadshirt.fr/terra-aventura/.

sprd.net AG

Gießerstraße 27

04229 Leipzig

ALLEMAGNE
Tel: +49 (0) 341 59 400 5900

Mail: legal@spreadshirt.net
Website: https://www.spreadshirt.fr/informations-legales-C1338

Leden van de raad van bestuur met vertegenwoordigingsbevoegdheid: Philip ROOKE (voorzitter) en Tobias SCHAUGG
Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Lukas GADOWSKI

Btw-nr.: DE-813871494

Handelsregister: Amtsgericht Leipzig, HRB 22478, Duitsland

Spreadshirt is verantwoordelijk voor de technische functies van de webwinkel en het orderbeheer.

De klant sluit een contract uitsluitend met sprd.net AG voor alle bestellingen via de webwinkel. De contractuele voorwaarden van sprd.net AG zijn uitsluitend van toepassing op deze bestelling.

Geschillenbeslechting

Het platform is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie.

Klanten kunnen dus gebruik maken van het door de Europese Commissie opgezette platform voor onlinegeschillenbeslechting (Online dispute resolution, ODR).
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage